+7 (495) 419-04-56

Požiadať o spätné volanie

Rozvojové projekty

Rozvojové projekty SkyWay sú inovatívne projekty celých stavebných konštrukcií a ich jednotlivých zložiek založené na využití strunových technológií.

Rozvojové projekty

Rozvojové projekty SkyWay sú inovatívne projekty celých stavebných konštrukcií a ich jednotlivých zložiek založené na využití strunových technológií. Patria sem:

 • automobilové mosty;
 • železničné mosty;
 • mosty pre chodcov a nadchody;
 • výškové budovy s použitím vákuového skla;
 • pristávacie dráhy aerodrómov a letísk.

Uplatnenie infraštruktúrneho komplexu:

 • Zástavba a obývanie voľných území v blízkosti miest.
 • Tvorba mestských sídiel s peším pohybom vo vnútri.
 • Možnosť osídlenia nových území, ktoré sú momentálne ťažko prístupné, ale komfortné pre život, ako sú hory, tajga, džungľa, oázy, morské šelfy, prírodné a umelé ostrovy, atď.
 • Spojenie výškovými traťami SkyWay komplexných sídiel s mestami a medzi sebou, čím sa vytvoria:
  • predmestia;
  • líniové mestá;
  • veľkomestá pozostávajúce z šachovito rozložených líniových miest.

 


Základné charakteristiky:

 • Prestup cestujúcich na osobné lode.
 • Prekládka nákladu z koľajových vozidiel:
 • sypkého nákladu (štrk, uhlie, piesok, rudy, atď.) – na loď na prepravu suchých nákladov;
 • ropy a ropných produktov - na tankery;
 • kontajnerov - na špeciálne nosiče.

Konkurenčné výhody:

 • Úplná bezpečnosť a vysoká komfortnosť bývania vďaka týmto faktorom:
  • žiadna pozemná doprava;
  • v rámci obytného komplexu sa pohybuje iba pešo alebo na bicykli;
  • v blízkosti sa nachádza obchodno-zábavné centrum prepojený so stanicou SkyWay;
  • žiadne zápchy a hluk z cesty, žiadne výfuky;
  • nie sú nadchody ani podchody.
 • Prístupnosť všetkých ostatných obytných komplexov veľkomesta (do 20-25 minút mestskou závesnou dopravou SkyWay).
 • Zníženie stavebných nákladov na vytvorenie mestských obytných komplexov vďaka: 
 • absencii drahých automobilových ciest a podzemného metra;
  • zníženiu poschodovosti mestských domov a budov;
  • zlacneniu inžinierskych sietí a zjednodušeniu systémov zásobovania energiou.
 • Zníženie nákladov na bývanie v meste komplexného typu vďaka týmto faktorom:
  • zlacnenie inžinierskej a dopravnej infraštruktúry;
  • zmenšenie plôch stavebných pozemkov;
  • zníženie nákladov na bytové služby;
  • zlepšenie dopravnej logistiky.
 • Zlepšenie zdravotného stavu a celkovej kvality života obyvateľov miest.

Ekologickosť

 • Život v prírodnom prostredí, nie v «betónovej džungli».
 • Čistý vzduch nezasiahnutý emisiami automobilov.
 • Nízka spotreba zdrojov a energie v inžinierskej a dopravnej infraštruktúre.
 • Zachovanie úrodnej pôdy a vegetácie na nej v areáli obytného komplexu.
 • Prirodzené vetranie.
 • Obytný komplex nenarúša:
  • terén;
  • pohyb povrchových a podzemných vôd;
  • biogeocenózu a biodiverzitu priľahlého územia.

Spoľahlivosť a bezpečnosť

 • Vytvorenie bezpečného prostredia pre príjemné a dostupné bývanie.
 • Možnosť vytvárania menších mestských obytných komplexov pre telesne postihnutých.
 • Výhody mestského obytného komplexu:
  • odolnosť voči živlu, technickým a prírodným katastrofám, epidémiám, záškodníctvu, teroristickým útokom, ozbrojeným konfliktom a vojnám;
  • nízka závislosť na včasnom dodaní základných potravín, zdrojov a energie;
  • fungovanie na zásade trvalo udržateľného rozvoja.
 • Sebestačnosť obytných komplexov sa prejavuje aj v menšej závislosti na veľkomestách, zlepšení ich vzájomného prepojenia.
 • Veľkomesto zložené z obytných komplexov je strategicky bezpečnejším zhromaždením ľudí na určitom obmedzenom priestore ako existujúce veľkomesta súčasnosti.

Prihlás sa na odber a sleduj novinky SkyWay Capital